Beloften, feiten en ongekende mogelijkheden –
Effectonderzoek Effecten EVC

ProfitWise effectonderzoek in opdracht van de Ministeries OCW/SZW |

In opdracht van de Ministeries van OCW en SZW heeft ProfitWise Onderzoek en Advies een grootschalig onderzoek gedaan naar de effecten van EVC (Erkenning van Verworven Competenties). Het effectonderzoek – wereldwijd voor het eerst op deze schaal uitgevoerd – geeft concrete aanwijzingen welke factoren de effectiviteit van EVC bepalen. Onderzocht is welke effecten EVC heeft voor de bedrijven die EVC gebruiken, en voor de medewerkers die een EVC-traject doorlopen. Aan het onderzoek werkten 72 organisaties mee (waaronder Rabobank, Essent, KLM, Heineken, FrieslandCampina, IND, Menzis, Belastingdienst).

Van EVC wordt door overheid en bedrijfsleven veel verwacht als loopbaan- en arbeidsinstrument en instroominstrument voor opleidingen. Dit effectonderzoek maakt duidelijk op welke zaken EVC effect heeft, voor wie en onder welke omstandigheden die effecten tot stand komen.

De EVC-contactpersonen van de 72 organisaties zijn diepgaand geïnterviewd over de effecten van EVC in hun werkpraktijk. 1080 EVC-deelnemers en 163 stakeholders werden via uitgebreide vragenlijsten ondervraagd over de opbrengsten van EVC voor henzelf en hun organisatie.

Uit het onderzoek blijkt dat EVC ervoor zorgt dat veel mensen een opleiding gaan volgen en een diploma halen. Nader onderzoek naar de invloed van EVC op loopbaanprogressie en de kansen die mensen voor zichzelf zien op de arbeidsmarkt, laat zien dat EVC het best tot haar recht komt in combinatie met gericht loopbaanmanagement. De manier waarop mensen zelf richting geven aan hun loopbaan (Zelf Loopbaan Management) blijkt een sleutelrol te spelen. Ook werd aangetoond dat loopbaanondersteuning van HR/P&O en met name de (direct) leidinggevende het effect van EVC kan versterken. Zo nemen de kansen op concrete loopbaanstappen toe als de ondersteuning van de leidinggevende bovengemiddeld is.

U kunt hier het Beknopt Onderzoeksrapport downloaden en hier het integrale Onderzoeksrapport